Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
"ชุมชนน่าอยู่ เลื่องลือประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์"  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การบริการประชาชน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจการสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ประกาศ
   หนังสือเชิญประชุม
   ห้องประชุมสภา
   กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับงานสภาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
E-SERVICE
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม
 
คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม ของ
เทศบาลตำบลกระโสม
 
 
สถิติรายงานการเข้าเว็บไซต์
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563 (ดู : 0) 20 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี (โครงการสำคัญๆ) (ดู : 5) 2 ต.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 8) 30 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) (ดู : 10) 10 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเด็กแรก (ดู : 11) 8 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 73) 19 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 7) 19 ส.ค. 2563
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 9 (ดู : 9) 18 ส.ค. 2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 20) 13 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรบโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครท้องถิ่น (ดู : 33) 7 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 11) 6 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8 (ดู : 8) 6 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 (ดู : 10) 6 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 (ดู : 11) 22 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) (ดู : 15) 10 ก.ค. 2563
ประกาศ แจ้งเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ดู : 16) 18 มิ.ย. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่3) (ดู : 14) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 7 (ดู : 20) 10 มิ.ย. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 (ดู : 18) 8 มิ.ย. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ดู : 26) 12 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 27) 24 เม.ย. 2563
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ครั้งที่ 6 (ดู : 22) 22 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการชอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ (ดู : 20) 17 เม.ย. 2563
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ครั้งที่ 5 (ดู : 23) 15 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบสดจากโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตเทศบาลตำบลกระโสม (ดู : 26) 1 เม.ย. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ดู : 29) 26 มี.ค. 2563
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ (ดู : 23) 25 มี.ค. 2563
ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (ดู : 28) 23 มี.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) (ดู : 28) 16 มี.ค. 2563
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ (ดู : 28) 12 มี.ค. 2563
รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป่้องกันโรคติดต่่อเชื้อไวรัสโคโรน่าและการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง (ดู : 38) 10 มี.ค. 2563
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ครั้งที่ 2 (ดู : 34) 4 ก.พ. 2563
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลกระโสม (ดู : 36) 28 ม.ค. 2563
โครงการเสริมสร้างสรรถนะเชิงการผลิต การจัดทำหน่าย และการเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนดอกไม้ดิน จังหวัดพังงา (ดู : 33) 2 ม.ค. 2563
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 40) 18 ธ.ค. 2562
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 31) 18 ธ.ค. 2562
ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ดู : 33) 7 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 30) 28 ต.ค. 2562
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 28) 28 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 35) 17 ต.ค. 2562
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ (ดู : 31) 27 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 35) 23 ส.ค. 2562
ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ (ดู : 32) 22 ส.ค. 2562
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ (ดู : 34) 22 ส.ค. 2562
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝีกอบรมอาชีพเสริม (กิจกรรมการทำขนมลูกชุบ) เทศบาลตำบลกระโสม (ดู : 32) 15 ส.ค. 2562
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ดู : 35) 21 มิ.ย. 2562
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ (ดู : 29) 6 มิ.ย. 2562
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2562 (ดู : 40) 27 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง นโยบายการจัดหาและการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ (ดู : 38) 13 พ.ค. 2562
แจ้งให้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ดู : 35) 3 พ.ค. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 (ดู : 34) 28 มี.ค. 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562) (ดู : 35) 28 มี.ค. 2562
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (ดู : 34) 20 มี.ค. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน (ดู : 30) 28 ม.ค. 2562
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (งบเฉพาะการประปา) (ดู : 34) 2 ม.ค. 2562
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (ดู : 33) 2 ม.ค. 2562
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (ดู : 37) 25 ธ.ค. 2561
การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2562 (ดู : 53) 13 ธ.ค. 2561
ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลฯ (ดู : 44) 30 ต.ค. 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 38) 25 ต.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เลขที่ 1/29 หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
โทรศัพท์ : สายด่วนผู้บริหารท้องถิ่น โทร : 081-7371-905
โทรศัพท์สำนักงาน : 076-496-501
- ติดต่อ นายกเทศมนตรี ต่อ 202
- รองนายกเทศมนตรี ต่อ 201
- สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 200
- กองช่าง ต่อ 203
- กองคลัง ต่อ 206
โทรสาร : 076-496-501 ต่อ 207
E-mail Address : krasomcity@hotmail.com
Copyright © 2018. www.krasomcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs