Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
"ชุมชนน่าอยู่ เลื่องลือประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์"  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การบริการประชาชน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจการสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ประกาศ
   หนังสือเชิญประชุม
   ห้องประชุมสภา
   กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับงานสภาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
E-SERVICE
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม
 
คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม ของ
เทศบาลตำบลกระโสม
 
 
สถิติรายงานการเข้าเว็บไซต์
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรม
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 87 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 21 สิงหาคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

heartโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "กิจกรรมการฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบภัย เทศบาลตำบลกระโสม พ.ศ. 2562"enlightened

     enlightened ด้วยเทศบาลตำบลกระโสม ได้มีกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบภัย เทศบาลตำบลกระโสม พ.ศ. 2562 เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน ประชาชนทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลกระโสม มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรืิผู้ได้รับบาดเจ็บได้อย่างถูกวิธี

 

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรม "กิจกรรมการฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบภัย พ.ศ.2562 ของสำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม (เพิ่มเติม) กด ►(Facebook)

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เลขที่ 1/29 หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
โทรศัพท์ : สายด่วนผู้บริหารท้องถิ่น โทร : 081-7371-905
โทรศัพท์สำนักงาน : 076-496-501
- ติดต่อ นายกเทศมนตรี ต่อ 202
- รองนายกเทศมนตรี ต่อ 201
- สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 200
- กองช่าง ต่อ 203
- กองคลัง ต่อ 206
โทรสาร : 076-496-501 ต่อ 207
E-mail Address : krasomcity@hotmail.com
Copyright © 2018. www.krasomcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs