ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 (4) - มติ ก.ท.จ ประจำปีงบประมาณ 2562
18 ตุลาคม 2562

185


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 (4) - มติ ก.ท.จ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่ (มติ ก.ท.จ. พังงา)

มาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสในการจัดหาพัสดุ และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
18 ตุลาคม 2562

199


 

มาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสในการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) 

- กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (กดที่นี่)

- ประกาศเชิญชวน      ประกาศผลผู้ชนะฯ และสัญญาฯ  (กด 1)  (กด 2) (กด3)

มาตรฐานตวามโปร่งใสด้านการบริหารงาน

- โครงสรางและอํานาจหนาท ี่ ของหนวยงาน (กดที่นี่)

- วิสัยทัศนพันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน (กดที่นี่)

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (กดที่นี่)

กําหนดหลักเกณฑและข ั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (กดที่นี่)

มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน (กดที่นี่)

มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล (กดที่นี่)

มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงบประมาณ  (กดที่นี่)

มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล (กดที่นี่)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
17 ตุลาคม 2562

186


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่...รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562..

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2562
4 กันยายน 2562

171


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2562 และครั้งที่ 10/2562
25 กรกฎาคม 2562

200


 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2562 และครั้งที่ 10/2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
10 มิถุนายน 2562

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ได้ที่นี่

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
22 เมษายน 2562

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3 เมษายน 2562

230


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ได้ที่นี่

- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

 

เอกสารแนบ
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
14 ธันวาคม 2561

222


มาตรา 9 (1)

มาตรา 9 (2)   -  (นโยบาย พันธกิจ)

มาตรา 9 (3)  -  (แผนการดำเนินงาน)  (เทศบัญญัติ)

มาตรา 9 (4)

มาตรา 9 (5)  -  (คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

                    -  (คู่มือสำหรับประชาชน)

                    - (มาตรฐานการให้บริการ)

มาตรา 9 (6)

มาตรา 9 (7)  - พระราชกฤษฎีกา / พระราชบัญญัติ

                    - รายงานการประชุมสภาเทศบาล

มาตรา 9 (8)  -  ที่ดินสาธารณะประโยชน์ (ตามไฟล์แนบ)

                   - แบบ สขร.

เอกสารแนบ
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561
16 พฤศจิกายน 2561

175


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
30 สิงหาคม 2561

269


แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง)  ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
30 พฤศจิกายน 542

189


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
30 พฤศจิกายน 542

171


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
30 พฤศจิกายน 542

195


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
30 พฤศจิกายน 542

167


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
30 พฤศจิกายน 542

173


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2561
30 พฤศจิกายน 542

197


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
30 พฤศจิกายน 542

192


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรฐานการให้บริการ
30 พฤศจิกายน 542

2


http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/eb1.htm
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 (1) - (3)
30 พฤศจิกายน 542

179


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 (1) - (3) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ