วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” เป็นการเปลี่ยนแปลงกระโสม ไปสู่เมืองน่าอยู่ โดยการไม่หยุดอยู่กับที่บนพื้นฐานที่ว่า ไม่มีสิ่งที่ดีที่สุด มีแต่สิ่งที่ดีกว่าซึ่งต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นความเป็นเมืองน่าอยู่จึงมีเป้าหมายอยู่ที่ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กล่าวคือ เป็นเมืองที่คนมีความเป็นอยู่ที่ดี รู้สึกมีความสุข ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ต้องอยู่บนรากฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

นายวิวัฒน์ สงวนพงษ์

นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม

061-662-5964

นายทนง จิตตะพันธ์

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลกระโสม

093-693-6888

  • วิสัยทัศน์

    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ข่าวสารชาวทต. กระโสม

กิจกรรมชาวทต. กระโสม

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

กิจกรรมโรงเรียนผู้สงอายุตำบลสายทอง
26 มิถุนายน 2561

พี่น้อง ทต. กระโสม เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลกระโสม
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)