คณะผู้บริหาร
 • นายวิวัฒน์ สงวนพงษ์

  นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม

  โทร.061-662-5964

 • นายวสันต์ วิศาล

  รองนายกเทศมนตรีตำบลกระโสม

  โทร. 076496501 ต่อ 505

 • นายทรงพล ทิพยวงศ์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลกระโสม

  โทร. 076496501 ต่อ 505

 • นางสาวอรอุมา แก้ววงค์

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกระโสม

  โทร. 07649501 ต่อ 505

 • นายสุชาติ ไอยรา

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกระโสม

  โทร. 076496501 ต่อ 505