กองคลัง
 • นางสุกัญญา ขุทสมบูรณ์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • (ว่าง)

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • (ว่าง)

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นายหัสชัย หนูนวล

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางสาวจิรประภา มงคลสินธุ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวธมนวรรณ ปัญญาดี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวอารีรัตน์ บุญเกิด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวลลิดา มุขแก้ว

  คนงาน

 • นางสาวสุนันทา ไชยคง

  คนงาน