กองคลัง
 • (ว่าง)

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • (ว่าง)

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • (ว่าง)

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นายหัสชัย หนูนวล

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางสาวจิรประภา มงคลสินธุ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวนลิน ชวนชม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวอารีรัตน์ บุญเกิด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวลลิดา มุขแก้ว

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวสุนันทา ไชยคง

  คนงานทั่วไป