กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นางมารินทร์ ชำนิการ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางมารินทร์ ชำนิการ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 • นางมารินทร์ ชำนิการ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • นายสมพร สมศิริ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวชนากานต์ ณ นคร

  คนงานทั่วไป

 • นายสุทธิสาร ณ ระนอง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุริชัย มงคลสินธุ์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสุทิน แสวงทรัพย์

  คนงานประจำรถขยะ