กองการศึกษา
 • นางสาวนกชมณ เดือนเพ็ง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวนกชมณ เดือนเพ็ง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 • นางสาวพวงมาศ ด่านประเสริฐกุล

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางสาวบุญจิรา พรผล

  ครู

 • นางสาวธนิษฐา แสวงทรัพย์

  ครู

 • นางวลัยพร นกสังข์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางรสริน เล้าเจริญ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)