การบริการประชาชน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาล
31 ตุลาคม 3105

217


- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงาน

 

เอกสารแนบ
สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 กันยายน 2565

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการ (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
8 เมษายน 2565

65


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สติถิการให้บริการ (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล ประจำปี 2563
3 พฤศจิกายน 2564

133


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล ประจำปี 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล ประจำปี 2564
1 พฤศจิกายน 2564

82


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการ (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
31 มีนาคม 2564

143


 

สถิติการให้บริการประชาชน เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

-แสดงข้อมูลสถืติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน

-เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564

 

เอกสารแนบ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
31 มีนาคม 2564

126


สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  

-แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลกระโสม

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
15 เมษายน 2563

191


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการ (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
3 เมษายน 2563

191


แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการ (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ
23 ตุลาคม 2562

163


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการ
18 มิถุนายน 2562

217


- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

- เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สิถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2561
14 มกราคม 2562

209


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล ประจำปี 2561
24 กันยายน 2561

200


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ mailรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล ประจำปี 2561enlightened ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ดาวโหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ
31 สิงหาคม 2561

204


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ดาวโหลดเอกสาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30 พฤศจิกายน 542

57


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ