ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
6 กันยายน 2561

0


เมืองตะกั่วทุ่ง (กระโสม) เป็นชุมชนเก่า เป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีประวัติการสร้างเมือง ปรากฏในประวัติศาสตร์มาช้านาน ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงมาโดยตลอดตามแต่ละยุคสมัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ.2495 จึงประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นให้เรียกชื่อว่า “สุขาภิบาลกระโสมจังหวัดพังงา” ประกาศลงวันที่ 24 กันยายน 2499

ต่อมา “เทศบาลตำบลกระโสม”  ได้รับการยกฐานะมาจาก สุขาภิบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสถานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลทั่วประเทศ พ.ศ.2542
สมัย นายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี และพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

มีขนาดพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ชุมชน ดังนี้ 

  1. ชุมชนตลาดเหนือ  พื้นที่ หมู่ที่  1  บางส่วน ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เขตเทศบาลตำบลกระโสม  เริ่มตั้งแต่ถนนเพชรเกษม (บายบาส) เข้าซอยเทศบาล 4 (ซอยลำวะ) ฝั่งซ้าย  จนถึงซอย เทศบาล 4/1  ฝั่งซ้ายทั้งหมด ถึงซอยเทศบาล 3  (ซอยท่าเรือสุระกุล) ฝั่งซ้ายทั้งหมด สิ้นสุดที่ท่าเรือ
    สุระกุล ขนาดพื้นที่ 0.816,053  ตร.กม. (529.01 ไร่)
  2. ชุมชนตลาดใต้ หมู่ที่  1 บางส่วน และหมู่ที่ 3 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เขตเทศบาลตำบลกระโสม เริ่มตั้งแต่ถนนเพชรเกษม (บายบาส) เข้าซอยเทศบาล 4 (ซอยลำวะ) จนถึงซอย เทศบาล 4/1  ฝั่งขวาทั้งหมด ถึงซอยเทศบาล 3 (ซอยท่าเรือสุระกุล) ฝั่งขวาทั้งหมด สิ้นสุดที่ท่าเรือสุระกุล (พื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ชุมชนตลาดเหนือ) ขนาดพื้นที่  0.846,423  ตร.กม.  (529.01 ไร่)