แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
7 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563
7 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563
7 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ6เดือน
1 เมษายน 2565

130


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ6เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 ตุลาคม 2564

5


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
7 พฤษภาคม 2563

249


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
5 พฤษภาคม 2563

219


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ได้ที่นี่

- แสดงผลการดำเนินงานตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- เป้นข้อมูลตลอดระยะเวลาของแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

- ใช้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของปีที่ผ่านมา

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
13 มกราคม 2563

303


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ได้ที่นี่

- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

- เป็นที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีนั้น ๆ

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

เอกสารแนบ